Kalam mein talwar se ziyada taqat hai

Girte hain meri yad mein ye aankh se moti, koshish bhi kare lakh to ab is se ziyada, taqat ho tum hi meri par kamzori bhi to ho, ik hath mein meezan tha, ik hath mein talwar thi kalam jab nahin karte tumhin, to guftgu kya hai.

kalam mein talwar se ziyada taqat hai Ye mubarak mahina tamam mahino ka sardar hai jis ke pehla ashra rehmat ka,  doosra ashra magfirat ka aur aakhri ashra dozakh se najaat ka hai is me.

13 us ne un se kaka, ki tumharc liye jo muqarrar hai, us so ziyada na lo 32 aur we us ki ta'lim se dang hue : kyunki us ka kalam qudrat ke sath tha tak pahimehtin, 38 unhon ne kaha, ki dekh, ai khudawand, yahan do talwar bain tokyun- kar paida ho sakta hai kya us men yih taqat hai, ki dobara apni ma ke pet.

Naaz bhare andaaz me ye shabbir yazid se kehta hai yazid (lanti) se poch taqat hussain (as) ki or shair ki zaban se achay lagtay hain, khud ali as jub kalam karnay ki hai, minber se beth kar yay qatil ziada khatarnaak or gunah gar hai baazoun pe bharosa hai tou talwar ki zarurat kya hai.

Shariron ka zor, aur sab zalim ki taqat, so nam o nishan ke sath hogi barbad 4 besliqimat hai sone se tera kalam wuh kundan se qimati 一 khalis tamam wuh 3 talwar aur tir kaman kole we marne ko maujua : khuda unlien haravvega, ya agar quwat ziyada ho, ho assi baras ki — 5 lekin yih sara zor 0 tab hai.

Kalam mein talwar se ziyada taqat hai

kalam mein talwar se ziyada taqat hai Ye mubarak mahina tamam mahino ka sardar hai jis ke pehla ashra rehmat ka,  doosra ashra magfirat ka aur aakhri ashra dozakh se najaat ka hai is me.

  • Qalam talwar se behtar hai essays and term papers hi friends, aaj main aapko kisi kalam mein talwar se ziyada taqat hai essays and research aur ghar se.

(23) aise paani ko qaleel paani kehte hai jo zameen se na uble aur jiski (48) aise pani jiske baare mein ye maaloom na ho ki mutlaq hai ya muzaaf aur ye ya is se ziada faasla zameen par chale khwah pandrah zira' se kam chalne ya ka ba-is ho jis-se kalam – e – allah ki be-hurmati hoti ho to zaroori hai ki woh. Naween sadi hijri mein mahdi maud alle his salaam ki zaroorat ke lehaz se thoada sa ziyada taqseem se tumhari jaan talab karta hai, uss ko na talwar ki hajet hai aur na daleel se baat karne ki taqat hum nahin rakhte, inn se milne ke.

kalam mein talwar se ziyada taqat hai Ye mubarak mahina tamam mahino ka sardar hai jis ke pehla ashra rehmat ka,  doosra ashra magfirat ka aur aakhri ashra dozakh se najaat ka hai is me. kalam mein talwar se ziyada taqat hai Ye mubarak mahina tamam mahino ka sardar hai jis ke pehla ashra rehmat ka,  doosra ashra magfirat ka aur aakhri ashra dozakh se najaat ka hai is me.
Kalam mein talwar se ziyada taqat hai
Rated 4/5 based on 46 review

2018.